6fd47dd6-6504-459b-9222-c28a5318c365

راهبری و تعمیر نگهداشت

 

تولید ناب یک روش بهبود فرآیند است که هدف آن حداکثر نمودن تولید شرکت از طریق حذف گلوگاهها و بهبود کیفیت محصول می‎ باشد. بنابراین تولید مستمر  بدون توقف تولید و با کیفیت در صنایع کاغذسازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

بنابراین بهبود مستمر به رشد و بهبود پیوسته و مداوم در فرایندهای مختلف یک سازمان اشاره دارد. یکی از مهمترین عواملی که در بهبود مستمر در کارخانه های کاغذسازی نقش اساسی ایفاء می کند، استقرار سیستم های  نگهداری و تعمیرات کارخانه های کاغذسازی می باشد.

همکاران متخصص در راهبری و تعمیر و نگهداری این شرکت آماده می باشند تا نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت که به تعابیر دیگر نگهداری و تعمیرات پیشبینانه/ پیشگویانه، نت متکی بر شرایط فنی و نت اقتضایی نیز نامیده می شود و موثرترین استراتژی موجود برای مدیریت دارایی های فیزیکی می باشد را در کنار برنامه های نت پیشگیرانه (PM)، تکنیکهای  failure finding، طراحی مجدد (redesign) و … عناصر اصلی  RCM را در کارخانه های کاغذسازی پیاده نمایند.