فعالیت پژوهشی

فعالیت پژوهشی

 

– بررسی عملکرد و میزان اتلاف انرژی در تله های بخار ( ( steam traps سیستم توزیع بخار پتروشیمی تبریز و ارائه راهکارهای اجرائی لازم جهت بهبود مستمر آن برای افزایش بهره وری بهار 92

– اجرای پروژه تحقیقاتی اصلاح پایلوت راکتور هیدروژناسیون آروماتیکهای موجود در روغن های معدنی با انجام تغییرات کلی در پتروشیمی تبریز

– اجرای پروژه تحقیقاتی و پژوهشی ، مهندسی معکوس ، طراحی مجدد و ساخت غلظت سنج روتاری خمیر کاغذ برای کارخانجات کاغذ سازی  ”  “ Rotating Consistency Transmitter