محصولات شرکت

پیشگام مکاترونیک صنعت

کیفیت محصولات در شرکت مهندسی و فناوری پیشگام مکاترونیک صنعت به عنوان یک اصل مورد قبول است، بدین جهت وقتی که در مورد کیفیت صحبت می کنیم به یک مفهوم برتر می اندیشیم که نقش اصلی را در شرکت ایفا می کند و این امر همواره خط مشی مدیریت و کارکنان ما در فعایت های روزانه می باشد.

بدین ترتیب کلیه فعالیت های شرکت در قالب نظام نامه کیفیت مدون گردیده است. و فرآیند شکل گیری محصول براساس رویه های ایجاد شده دنبال می شود و همواره تحت نظارت، ارزیابی قرار گرفته و بهبود می یابد. لذا این اطمینان به خریدار داده می شود که محصولی، با کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد های صنعتی دریافت نماید.