dc1d6ea8-a7fe-4d16pg

مشاوره در امر کسب و کار

 

سازمان ها مانند یک موجود زنده هستند و در طول عمر خود دوره های مختلف حیات را طی می کنند و در هر مرحله با مشکلاتی مواجه می شوند که بایستی ابتدا به عنوان مهمترین گام مشکلات را شناسایی، آنالیز و مستند کنند.

همچنین باید برای تحقق نیازهای کسب و کار و رعایت الزامات ذی نفعان، راهکارهای موثری را تعیین کنند. این فرآیند خلاصه ای از فرآیند دانش تحلیل کسب و کار در سازمان است.